Магазин «Вуставка» в особі фізичної особи-підприємця Чуднової Марії Миколаївни, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Витягу з реєстру платників єдиного податку (надалі іменується «Виконавець»), з одного боку, та покупець (надалі іменується «Замовник»), з другого боку, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір на виконання робіт з пошиття одягу (надалі іменується «Договір») про наступне:

1. Предмет договору

1.1. В порядку та на умовах , визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується за завданням Замовника на умовах цього Договору виконати роботи з пошиття одягу, передбачені п. 2.1. цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці роботи.

2. Відомості про роботи, що виконуються Виконавцем

2.1. Виконавець виконує наступні роботи:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

2.2. Якість робіт, виконаних Виконавцем, має відповідати вимогам, що зазвичай ставляться до робіт такого характеру на момент передання їх Замовникові.

3. Термін виконання робіт:

3.1. Виконавець зобов’язується виконати роботи у строк ___ днів з дати отримання передоплати від Замовника відповідно до п. 5.1. цього Договору. Моментом передоплати є фактична передача домовленої суми грошових коштів від вартості товару.

3.2. Виконавець має право достроково виконати роботи за цим Договором.

4. Гарантія

4.1. Замовник має право вимагати усунення недоліків котрі суперечать п. 2.1. Договору у разі їхнього виявлення але не пізніше одного місяця з моменту отримання товару.

4.2. Усунення прихованих недоліків, або недоліків які не могли бути помічені Замовником при звичайному прийманні виконаних робіт або в ході використання товару, і були виявлені в процесі фактичного використання товару, гарантується Виконавцем протягом одного місяця від дня прийняття замовником товару.

4.4. Виконавець після отримання інформації що товар не відповідає вимогам п.2.1. Договору вживає заходи для усунення недоліків в якнайшвидше можливий час з врахуванням об’єктивного врахування часу людських і матеріальних ресурсів необхідних для усунення недоліків.

4.5. У випадку, якщо замовник заявив про недоліки на/в товарі, а такі недоліки повністю відповідають вимогам п. 2.1. Договору, то замовник не має права вимагати повернення грошових коштів повністю або частково.

5. Ціна та умови оплати роботи.

5.1. Загальна вартість робіт за цим Договором становить ______ гривень.

5.2. Терміни оплати:

5.3. Замовник оплачує всю суму по Договору в момент укладення Договору.

5.4. Замовник може здійснити передоплату вартості робіт в момент підписання Договору.

5.5. Сума передоплати по Договору становить ______ гривень. Загальна вартість робіт за цим договором буде оплачено в момент отримання товару.

6. Права та обов’язки Сторін

6.1. Виконавець зобов’язаний:

6.1.1. за вимогою Замовника особисто надавати останньому визначені цим Договором роботи в строк визначений п. 3.1. Договору з моменту отримання передоплати з врахуванням п. 5.5. Договору;

6.1.2. забезпечувати якість виконаних робіт відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником або згідно із вимогами, яким такі роботи звичайно повинні відповідати;

6.1.3. при неможливості в передбачений цим Договором строк виконати роботи, негайно повідомити про це Замовника з обґрунтуванням неможливості виконати такі роботи у строк, передбачений цим Договором.

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання робіт за цим Договором;

6.2.2. отримати за виконану роботу оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

6.3. Замовник зобов’язаний:

6.3.1. прийняти роботу, виконану відповідно до цього Договору, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов п. 2.1 Договору заявити про них Виконавцю.

6.3.2. сприяти Виконавцю у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених цим Договором.

6.3.3. забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для виконання робіт.

6.4. Замовник має право:

6.4.1. відмовитись від прийняття результатів виконаних робіт, якщо ці роботи не відповідають умовам п. 2.1. Договору, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків.

7. Відповідальність Сторін за порушення Договору

7.1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

7.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

8. Форс – мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

8.2. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за цим Договором, повинна не пізніше п’яти днів повідомити іншу Сторону про настання форс-мажорних обставин, припинення виконання своїх зобов’язань із пропозицією врегулювання взаємних зобов’язань.

9. Вирішення спорів

9.1. Усі суперечки, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10. Дія договору

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

10.2. Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та закінчується в момент виконання всіх зобов’язань Сторонами.

10.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє будь-яку із Сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Цей Договір вважається виконаним з моменту належного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань по п. 2.1., 5.1. Договору.

11. Інші умови

11.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.